Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Genereus Projectmanagement, gevestigd te Breda, hierna te noemen Genereus;

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Genereus een overeenkomst sluit, dan wel
onderhandelt over de totstandkoming daarvan of aan wie Genereus een offerte uitbrengt;

Opdracht: iedere overeenkomst die tussen Genereus en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst;

Offerte: de vrijblijvende opgave van min of meer gespecificeerde werkzaamheden door Genereus en de globale begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten;

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle opdrachten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Genereus en de opdrachtgever.

2.2 De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen
van de opdrachtgever wordt door Genereus
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMSTEN

3.1 Een offerte bindt Genereus niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.

3.2 Een door de opdrachtgever gegeven opdracht wordt door Genereus aanvaard door schriftelijke bevestiging van de opdracht of doordat Genereus met de (voorbereiding van) de opdracht een aanvang maakt.

3.3 De opdracht behelst een inspanningsverplichting van Genereus jegens opdrachtgever waarbij Genereus zich verbindt naar beste vermogen en inzichten de opgedragen werkzaamheden uit te voeren. Genereus zal zich bij de uitvoering van de opdracht richten naar tijdig en verantwoord gegeven instructies van de opdrachtgever.

3.4 Indien dit naar het oordeel van Genereus noodzakelijk of gewenst is, is Genereus gerechtigd een gedeelte van de opdracht te doen voorbereiden of te doen uitvoeren door een door Genereus uitgezochte derde.

3.5 Genereus zal toegang hebben tot informatie, documentatie en databestanden van opdrachtgever voor zover benodigd voor de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de beschikbaarheid en medewerking van zijn personeel voor zover dit wenselijk is voor de uitvoering van de opdracht door Genereus.

3.6 Genereus zal zonder toestemming van opdrachtgever geen werkzaamheden voor derden verrichten gedurende de duur van de opdracht, voorzover die werkzaamheden wat betreft aard en product overeenkomen met die van de opdracht.

4. WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN

4.1 De opdracht zal door Genereus in beginsel worden verricht binnen de afgesproken termijn. Indien blijkt dat de werkzaamheden niet tijdig kunnen worden afgerond, zal Genereus hiervan tijdig mededeling doen aan opdrachtgever teneinde nader te bepalen op welke voorwaarden de werkzaamheden zullen worden voltooid. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt het door Genereus begrote aantal uren benodigd voor de uitvoering van de opdracht slechts als indicatie.

4.2 Latere wijzigingen in de verstrekte opdracht dienen door opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Genereus te worden overgebracht. Genereus is eerst aan enige wijziging in de opdracht gebonden na schriftelijke bevestiging daarvan door Genereus.

4.3 Eventuele meer- of minderkosten, die wijzigingen in de opdracht tot gevolg hebben, komen ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever. Wijzigingen kunnen voorts van invloed zijn op de uitvoeringstermijn. Genereus zal de opdrachtgever hierover zoveel mogelijk tijdig inlichten.

5. PRIJZEN

5.1 Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, onkosten en eventuele verzend-, transport- en portokosten, indien niet anders is aangegeven.

5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijden van het verstrekken van de opdracht voor Genereus geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, loonkosten, kosten voor (deel)opdrachten aan derden, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, heffingen en belastingen die direct of indirect van Genereus worden geheven c.q. door derden ten laste van Genereus worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de opdracht doch voor de aflevering wijzigen, heeft Genereus het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan opdrachtgever door te belasten.

6. BETALING

6.1 Alle in rekening gebrachte bedragen zullen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Genereus aangewezen bankrekening, zonder korting of inhouding, worden voldaan.

6.2 De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. De opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Genereus op te schorten.

6.3 Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Genereus op de opdrachtgever, onmiddellijk opeisbaar.

6.4 De opdrachtgever is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente.

6.5 De opdrachtgever is bij verzuim eveneens gehouden de buitengerechtelijke kosten van Genereus te vergoeden. Deze kosten bedragen tenminste 15 % van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 300,– te vermeerden met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

6.6 Ingeval van een gerechtelijk veroordeling tot betaling van opdrachtgever, zal deze tevens de door opdrachtnemer gemaakte kosten van juridische bijstand vergoeden. Opdrachtgever zal desverzocht aan Genereus een voorschot van maximaal 50 % op de beloning en / of verwachte onkosten verstrekken.

6.7 Genereus is gerechtigd gedurende de uitvoering van de opdracht tussentijds te factureren en met het oog op het inschakelen van derden, voorschotten te verlangen. Zijn deze voorschotten niet door Genereus ontvangen voor het tijdstip waarop Genereus tot betaling aan de ingeschakelde derde is gehouden, dan staat het Genereus vrij haar werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten.

6.8 Indien daarvoor naar het oordeel van Genereus aanleiding bestaat, kan Genereus zekerheid voor de betaling door de opdrachtgever verlangen in de vorm van een door Genereus geaccepteerde bankgarantie.

7. OPSCHORTING EN ONTBINDEN

7.1 Indien:

  • De opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de opdracht;
  • Aannemelijk wordt dat de opdrachtgever niet, niet volledig en / of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens Genereus zal (kunnen) voldoen;
  • De opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, of een verzoek daartoe is gedaan;
  • De opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
  • De opdrachtgever onder curatele is geplaatst;
  • De opdrachtgever te zijner laste enig conservatoir of executoriaal beslag is gelegd;
  • De opdrachtgever haar onderneming stillegt of liquideert, of daarvoor voorbereidingen treft;
    heeft Genereus het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen de opdrachtgever en Genereus bestaande opdrachten op te schorten, dan wel deze opdrachten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en worden alle eventuele verplichtingen van de opdrachtgever jegens Genereus, uit hoofde van alle tussen partijen bestaande opdrachten onmiddellijk opeisbaar.

8. AFLEVERINGSTERMIJN

8.1 Een door Genereus opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het verstrekken van de opdracht voor Genereus geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan leverancier verstrekte gegevens. Deze afleveringstermijn zal door Genereus zoveel mogelijk in acht worden genomen.

8.2 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding terzake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de opdracht, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de opdracht in stand laat. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de opdracht te ontbinden voor zover dat strikt noodzakelijk is.

9.ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER

9.1 In geval van tussentijdse annulering of opzegging van de opdracht door opdrachtgever, is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen honorarium van Genereus, alsmede de door Genereus inmiddels gemaakte kosten (of kosten waartoe zij zich verplicht heeft) betrekking hebbende op de opdracht, te vergoeden.

10. INSPECTIE EN KLACHTEN

10.1 Opdrachtgever is verplicht de diensten onmiddellijk na levering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten moeten uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de diensten schriftelijk aan Genereus worden gemeld.

11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

11.1 Genereus is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventueel verlies of schade geleden als gevolg van de uitvoering van de opdracht, tenzij veroorzaakt door grove nalatigheid van Genereus in de uitvoering van de opdracht. Genereus is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot stagnatie in het bedrijf van opdrachtgever of verlies aan omzet of winst. In ieder geval zal de schadeplichtigheid van Genereus nimmer uitkomen boven het bedrag van de beloning voor de opdracht in kwestie. De opdrachtgever vrijwaart Genereus voor enige en alle aanspraken van derden.

11.2 De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van werkzaamheden door derden ten behoeve van de opdrachtgever, uitgevoerd in opdracht van Genereus, is beperkt tot het bedrag dat die derde aan Genereus als schadevergoeding erkent schuldig te zijn. Genereus zal al hetgeen redelijkerwijs van haar verlangd kan worden doen (en opdrachtgever alle medewerking verlenen die van haar redelijkerwijs gevraagd kan worden) om een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen. Op diens verzoek zal Genereus haar vordering op de betreffende derde aan opdrachtgever overdragen, tegen kwijting terzake.

11.3 Voor het geval Genereus gehouden is tot enige schadevergoeding op grond van enige tekortkoming, is deze schadevergoeding beperkt tot een factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door Genereus gemaakte kosten voor de inschakeling van derden.

12. OVERMACHT

12.1 In geval van overmacht is Genereus naar keuze gerechtigd de overeenkomst te annuleren, danwel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn.

13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

13.1 Alle door Genereus geleverde diensten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever in het kader van de opdracht en mogen niet door haar, zonder voorafgaande toestemming van Genereus, worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt.

13.2 De opdrachtgever staat in voor het ongestoord gebruik door Genereus van door eventueel haar aangeleverde ideeën, concepten en materialen etc. De opdrachtgever vrijwaart Genereus, zowel in als buiten rechte, voor alle aanspraken van derden, waaronder onder meer wordt verstaan: aanspraken op het gebied van het mededingingsrecht, en de intellectuele eigendomsrechten, waaronder onder meer – doch niet uitsluitend – wordt verstaan het auteursrecht, modellenrecht, octrooirecht, merken- en handelsnaamrecht.

13.3 Genereus is gerechtigd door haar geleverde diensten te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en / of publiciteit. Genereus zal haar opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen.

13.4 Genereus behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de opdracht bij haar toegenomen kennis, waaronder onder meer – doch niet uitsluitend – wordt verstaan alle kennis, gegevens en inlichtingen met betrekking tot marketing- en communicatie-strategieën, sales promotion etc. voor andere doeleinden te gebruiken, tenzij daarbij vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gesteld.

14. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

14.1 Op deze voorwaarden, en op de opdracht, is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de uitvoering van deze overeenkomst of deze voorwaarden zullen ontstaan, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Breda

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.

TOP